19 Mart 2013 Salı

KURŞUN KALEM EDEBİYAT DERGİSİ ÖYKÜ YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı
1. Edebiyatımıza yeni ve özgün yapıtlar kazandırmak,
2. Yeni yazarlara seslerini duyurma olanağı sağlamak.


YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışma tüm yazarlara açıktır.18 yaşın üzerinde olan, şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
2. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

YARIŞMAYA KATILACAK YAPITLARIN NİTELİKLERİ
1.Yarışmaya gönderilen yapıtlar, hiçbir yerde  yayımlanmamış, başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı bir sözleşmeye tabi olmamalıdır.
2. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a) Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda,  Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki ) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak, sayfa   numarası verilecektir.
b) Yapıt, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca yapıt bir CD’ye de  kaydedilecektir.

YAPITLARIN TESLİMİ
1. Yapıtın kopyalarında,  zarfların üzerinde, yazarın kimliğine  ilişkin rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Yazarın ismi  yapıtın  kopyalarında yer almayacaktır.
2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname,  yapıtın ismi yazılı CD kaydı, yazarın kimlik kartı fotokopisi,  kısa özgeçmişi ile birlikte üzerinde rumuzu  ve yapıtın adı yazılı  bir zarfa  konarak,  kapatılır.
3. Yapıt, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya  ve üzerinde rumuz yazılı kapalı zarfla birlikte

25 Temmuz 2013 'e  kadar Kurşunkalem Ed. Dergisi, 1832 Sokak No:28/8 Karşıyaka-İzmir adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecek. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecek ve  bu tarihten sonra gelecek yapıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.Yarışmaya gönderilen  yapıtlar, iade edilmeyecektir. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

YAPITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Seçici kurul, incelemelerini  30 Eylül  2013 tarihine kadar tamamlar.
2. Seçici kurul, ödüle değer yapıt bulamazsa, ödül verilmez.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
Yarışma sonuçları basın yayın yoluyla ve www.neziheryayinlari.com'dan duyurulacaktır. Ödül, Ekim ayı içinde İEÜ'de düzenlenecek törenle sahibine verilecektir. Ödüle katılan yapıtlar arasından birinci seçilecek dosyaya 1000TL ödül verilecektir. Neziher yayınlarınca basılacak dosyanın yazarına ayrıca %10 telif üzerinden kitap verilecektir. Seçici Kurul tarafından yayımlanmaya değer görülen dosyalara da %10 telif üzerinden kitap verilerek, neziher yayıncılık tarafından kitaplaştırılacaktır.

SEÇİCİ KURUL
Kemal Gündüzalp, Prof. Sevda Alankuş, Nevzat Süer Sezgin, Handan Gökçek, Mine Ömer

YAPITLARIN YAYIMLANMASI
1- Ödül kazanan ve  yayımlanmaya değer görülen yapıtların yayın hakkı  3 (üç) yıl süre ile Nezih-Er yayınlarına devredilmiş olup eserin yayımlanması sırasında, taraflar arasında yayımcının ve yazarın hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.

KİMLİK FORMU VE TAAHHÜTNAME
Kurşun Kalem Öykü ödülleri

DÜZENLEME KURULUNA / İZMİR
Yarışmanız için hazırladığım aşağıda adı geçen yapıtım özgün ve kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayımlanmamış, herhangi bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı bir sözleşmeye tabi tutulmamıştır. Bu eseri, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi, bu yarışmaya ait özel
şartname hükümlerini; eserimin Nezih-Er tarafından yayımlanmaya değer bulunması halinde, yayın haklarını gayri kabili rücu olarak 3 yıl süre ile Nezih-Er’e devretmeyi ve şartnamede belirtilen hükümler dışında herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı peşinen kabul ve taahhüt ederim.
....... / ....... / 2013
İmza

Rumuz:
Yapıt sahibinin rumuzu:
Yapıt sahibinin adı soyadı:
Yapıtın Adı:
Sayfa adedi:
Ev adresi.
Varsa İş Adresi:
Tel:
Cep Tel:
E-mail adresi:


Kaynak - Sayın Nevzat Süer Sezgin'in duyuru metni...

Hiç yorum yok:

Linkler

Related Posts with Thumbnails