7 Ocak 2015 Çarşamba

Çizgi Roman Sanatında Din Olgusunun Kullanımı

Ümit Kireççi
...
Çizgi roman sanatı yaşama dair her konuyu ele alarak yayıncının, yazarın ve çizerin bakış açısına uygun olarak yorumlamakta, diğer sanat dallarından farklı bir yol izlemeden okuruyla paylaşmaktadır. Din olgusu da hayatın bir gerçeği olarak çizgi romanın kareler vasıtasıyla kurgulaştırdığı alanlardan biri olma özelliğine sahiptir.

Çizgi romanın özellikle “maceracı kahramanlar” üzerinden tanımlanması ve hatırlanması çizgi romanı dinin ekseninden hiç koparmıyor gibidir. Sonuçta geleneksel kahraman tanımına uyan kişi belli bir toplumun değerlerinin savunucusudur. Din ve dinin beraberinde getirdiği ahlak, düzen ve sistem toplumsal değerlerin ayrılmaz parçalarıdır. Kahraman her durumda bu sistemin bozulmasını önleyerek hizmette bulunur. Kaldı ki bir toplumun önemsediği erdemlerin hemen hepsi din tarafından onaylanmıştır ve rol model olarak belirlenmiş kişi olan kahraman bütün bu erdemlere sahip biri olarak kabul görür. O, örnek alınması gereken biri olarak yaşar, ölür, hikayesi ise binlerce yıl anlatılarak gelecek nesillerin ona özenmesi için ölümsüzleştirilir.
İster tek tanrılı dinlerde olsun ister pagan dinlerinde, bir kişi toplum tarafından kahraman olarak kabul görüldüğünde bir bakıma tanrıların da temsilcisi olma statüsüne kavuşur. Sonuçta din kendi kendine var olmamıştır. Bir veya birden çok tanrı dini insanlara göndermiştir. Dahası uygulanımı çeşitli aracılarla veya bizzat kendileri tarafından denetlenmektedir. Geleneksel kahraman, eylemleriyle kimi zaman savaşçı, kimi zaman peygamber, kimi zaman inançlı sıradan biri olarak ortaya çıkarak tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olmaktadır.


Çizgi roman sanatının yukarıdaki kahraman tanımını hiç değiştirmeden kullandığını iddia etmek yanlış olacaktır elbette. Çizgi romanın türleri ve alt türleri farklı sanatçıların farklı hayat görüşlerini yansıttığından kahramana düşen görevler de sanatçının isteğine uygun bir şekilde farklılaşmaktadır. Belli görüşlerin temsilcisi konumundaki bu kahraman modeli dini yadsıyan, toplumu eleştiren, toplum değerlerini sorgulayan, ahlak kavramıyla yüzleşmektedirler. Bu da bu modern kahraman modelinin kendini; karşı çıkıyor olsa da, dolaylı olarak yine bir şekilde din eksenindeki normlar üzerinden tanımladığı gerçeğine götürür bizi.

İster macera türü olsun, ister mizah türü, çizgi roman her türüyle toplumun değerlerini karelerden yansıtan bir anlatı sanatıdır. Din olgusu da toplum değerlerinin başköşesinde durduğu sürece ayrılmaz parçası olacak gibi görünmektedir.   

Çizgi Romanda Din

Bugün dünya çizgi romanını ekollere böldüğümüzde karşımıza Fransız-Belçika ekolü, American Comics ekolü, İtalyan Fumetti ekolü, Japon Manga ekolü çıkar. Bu ekoller özellikle çizgi tarzıyla baskı formatları aracılığıyla farlılık göstermektedirler. İçerik olaraksa her gün biraz daha yakınlaştıklarına tanık oluruz.

Din olgusu ve dinin kullanımı veya sunumu bu ekollerde yaklaşık olarak aynı şekilde gerçekleşiyor gibidir:

1 – Din kurumlarının çizgi roman yayınları

Bu kategoride yer alan çizgi romanlar bizzat bir din kurumunun finanse etmesiyle ortaya çıkmaktadır. Hemen her ülkedeki dini kurum, ilk olarak o toplumun benimsediği dinin gereklerini öğretme amacı gütmektedir bu çizgi romanlarla. Bunun yanı sıra dinin öğretilerinin ve pratiklerinin hatırlatılması da bir başka gerekçedir. Misyonerlik ise vazgeçilmez bir hedeftir. Hemen her ekolün okuruna uygun çizgi romanlar üretilmektedir. Bu şekilde okura gözünün alışık olduğu çizgi ve anlatım tarzıyla yaklaşılmaktadır. Bilgilendirici gibi görünen metinler en çarpıcı anlatım teknikleri ve kurgularıyla okuru etkisi altına alarak ürünü finanse eden dini kuruma bir adım daha yaklaşılmasını sağlamaktadır.

Bununla birlikte dini kurumların finanse ettiği çizgi romanların sadece dini içeriğe sahip olduğunu söylemek yanlış olur. Dini kurumlar topluma aşılamaya çalıştıkları doğru davranış kurallarını dayatmak için de çizgi roman bastırırlar. Örneğin, gündelik hayatta temizliğin önemi. Sıradan bir konu gibi görünse de temizlik ve arınma dönüp dolaşıp yine okuru dine götürür. Biraz daha keskin örneklere bakacak olursak uyuşturucu tehlikesi ve çocuk istismarı gibi özelde bireyi ilgilendiriyormuş gibi görünen çizgi romanlar da mevcut batı dünyasında. Dini kurum bireyi uyarıyormuş gibi yaparak yine toplumu, dolayısıyla da kendini sağlama almaya çalışmaktadır.

Çizgi romanın kolay okunur olması, kitleleri etkileyebilmesi ve hemen her kültür seviyesindeki okura hitap edebilmesi sebebiyle özellikle kilisenin gözdesi durumundadır. Son yıllarda ülkemizde çizgi romanın; bireysel sorunlar hariç, aynı amaçlarla kullanımının arttığına şahit oluyoruz.

2 – Çizgi roman yayıncılığında dini öğeler

Çizgi roman yayıncılığı yapan kurumlar kimi zaman sipariş üzerine kimi zaman da okur toplayabilmek için dini unsurlar barındıran öyküler hazırlamaktadır. Papa’nın hayatı, bazı dini hikayelerin seri halinde kitaplaştırılması, haçlı seferleri gibi tarihi olayların hikayeleştirilmesi bu kapsamdadır.

Farklı bir okur kitlesine ulaşma çabasının dışında kurgusal tarihi öykü yayınlama isteği de yayıncıyı aslında bir anlamda dini unsurların kapsamında kalmaya zorlamaktadır.
Bir çizgi roman sanatçısının tarihin herhangi bir dönemini ele almaya karar vermesi onu o dönemin kültürünü, siyasetini ve dinini de kullanmak zorunda bırakmaktadır. Bahsi geçen eser bir edebiyat eseri olsa belki sanatçının seçimine uygun olarak ona birçok dini betimlemeden uzak durma şansı tanınacaktır. Buna karşın çizgi romanın yazınsal ve görsel metne sahip olması sanatçıyı ister istemez kıyafet ve mekanlar konusunda dini unsurları kullanma yoluna itmektedir.


Gerçeklikten uzak fantastik ve korku çizgi romanlarında da din olgusu gerek yazınsal içerikte gerek imgelerde her şekilde kendine yer bulmaktadır.   

3 – İnanç sahibi çizgi roman karakterleri

Gerçek olaylara dayanmayan kurgularda yer alan çizgi roman kahramanlarının inançlı olanları da sıkça okurların karşısına çıkar. Çizgi roman sanatı, macera türü çizgi romanlarda masal, destan ve efsanelerdeki kalıpları kullanmayı tercih ettiğinden olsa gerek, çizgi romanlar çoğunlukla kahramanın adıyla anılır.
Masal, efsane ve destanlarda yer alan ve toplum bireylerini belli bir düşünce ve davranış modellerine göre hareket etmeye teşvik eden mesajlar bu şablon çerçevesinde çizgi romana aynen aktarılır.

Geleneksel kahramanlar kategorisinde yer alan bu çizgi roman kahramanlarının büyük bir kısmı daha önce belirttiğim toplum tarafından onaylanmış davranış kalıplarının tamamına sahip örnek karakterlerdir. Bu tarz çizgi roman kahramanları toplum değerlerini kanunlar çerçevesinde savunurken içinde dini esasların da olduğu düzenin bozulmasını engellerler.
Çoğunluğu devam öykülerine sahip dizilerin kahramanı olan bu çizgi romanlar okuruyla gerçekleşen düzenli buluşmalarda belli inançları okurlarına aktarırlar. Bu inançların hitap edilen toplumun kabul ettiği dinsel inancı olması da gerekmemektedir üstelik. Geleneksel kahraman bir tanrıya dua ederek, tanrısının adını sıklıkla anarak, şaşırma, korkma, heyecanlanma ünlemlerinde yine tanrısına seslenerek bir inanca sahip olunması gerekliliğine sürekli olarak vurgu yapar. Örnek olarak şu kahramanlara bakabiliriz: Asterix “Tutatis aşkına”, Shazam “Holly Cow”, Conan “Crom”, Wonder Woman “Hera”, Superman “Great Scott!”...

Her biri farklı dinin tanrısına seslense de özünde bir tanrı inancı model olarak okura sunulmaktadır. Bu sunum sırasında şamanik törenler, aksesuarlar, tılsımlar, ikonlar, heykeller de yer alabilmektedir. Örneğin Daredevil adlı kahramanın kostümünün altında boynunda haç bulunmaktadır, Batman’in yardımcılarından biri olan Huntress koyu Katoliktir ve kostümünün üzerinde haç taşımaktadır. İtalyan ekolünden Büyülü Rüzgar Kızılderili şamanıdır ve boynunda büyü kesesi taşımaktadır. Marvel Comics’in Dr. Strange karakteri evrenin en büyük büyücüsüdür ve hemen hemen her dinin tanrısıyla bağlantı halinde olmakla birlikte birçoğunun tılsımını üzerinde taşımaktadır. Yine aynı yayınevinin karakteri olan Dr. Vodoo siyahi bir büyücü-şamandır ve Afrika kıtasının tüm büyülerini kullanmakta, birçok şamanik unsuru yüzünde boya, vücudunda dövme, elinde aksesuar olarak taşımaktadır. Japon çizgi romanında dövüşçü Shaolin rahiplerinden birçok kahramana Shintoizm, Budizm ve kanto dinlerinin izleri görülür. İtalyan çizgi romanında ise kahramanların çoğunun inancı belirsizdir. Beylik siyah-beyaz çatışması ön planda tutularak kahramanın dini inancı okurun gözünden saklanmaya çalışılır. Bu örnekler çoğaltılabilir.
Özünde toplumun onayladığı erdemlere sahip modeller olarak sunulan bu kahramanların hangi inancı temsil ettikleri önemli olmamakla birlikte inanç modelini bir anlamda önerdikleri gözden kaçmamaktadır.

 4 – Dini ön plana çıkaran diğer unsurlar

Dini unsurları ön plana çıkarmanın bir yöntemi de karşıtlarına çizgi roman karelerinde yer vermektir. Madem toplum kuralları var, o halde bir görüş karşıtı üzerinden de tanımlanmalıdır.

Şeytan, Golem, İblis, Cin, tarikat gibi varlıklar ve kurumlar bu noktada devreye girerler. Elbette büyü de burada etkin bir rol üstlenir.

Burada toplumun onayladığı davranış modelinin dışına çıkan, sapan, sapkınlaşan insanların başına gelecekleri göstermek için hikayeler hazırlanır, kahramanlar yanlış yola sapanları kurtarır veya hizaya sokar.

Sözgelimi Asterix’de ortaya çıkan bir Kahin insanların batıl inançlarını sömürebilir. Zagor’daki bir kötü adam Golem’i canlandırarak kişisel kini için yönetmeye kalkışabilir. DC Comics’in Lady Stix adlı uzaylısı bir virüsle evrendeki canlıları kendisine tapar hale sokmaya kalkışabilir. Mephisto adlı şeytan Marvel evrenindeki bazı kahramanların ruhlarını maddiyatla satın almaya kalkışabilir. Star Wars’daki Sith tarikatı doğruluk yolundan sapanları toplayarak başkalarına hükmetmek isteyebilir. Kızılmaske’de bir şaman yalanlarıyla cahil yerlileri yönlendirebilir. Özetlemek gerekirse, geleneksel yapıya uygun kahraman bu sapkınlıkları durdurarak toplumun inancını korumayı başaracaktır.

Bu başarı için kahramanların dinsel motiflere sığındıklarını görmekteyiz. Dualar, ibadetler, onaylanmış dinin din görevlisinden alınan yardımlar, temiz bir ruhla edilen mücadeleler, kutsal ve aziz kişilerden gelen yardımlar bunlardan bazılarıdır.

Ayrıca macera unsurları taşımayan dini unsur kullanımlarına da sık rastlanmaktadır. Çizgi romanlarda kurgusal kahramanın bağlı olduğu dine uygun ritüellere sahip düğün, cenaze, arınma, dini bayram öykülerine tanık olmaktayız.


Bu kategori içinde yer alan din olgusu ve ritüellerinin kullanımın her zaman dini propaganda amaçlı olmadığı gözlemlenmektedir.

5 – Tanrıların metaforik olarak temsil edilmesi

Geleneksel kahramanın dini sistemi temsil ederken tanrıları da temsil ettiği gerçeğine dönersek karşımıza mitlerin yeniden yorumlanması çıkmaktadır.

Geleneksel çizgi roman kahramanları günü gelir belli bir mitin, azizin, panteonun, peygamberin yerine geçebildikleri gibi tanrıların desteğiyle görev yapmaktadırlar. Tanrı-lar, bu kahramanlarla bizzat iletişim kurarak onları yönlendirmekte veya görevlendirmektedir. Ya da zaten metaforik olarak kahraman o tanrıların dünyevi temsilcisi konumundadırlar.
DC Comics’in popüler kahramanlarını bir araya getirerek oluşturduğu Justice League Of America grubu bunun en iyi örneğidir. Burada kahramanlar Yunan mitolojisi panteonunun yeniden yorumlanmış tasarımlarıdır adeta: Superman (gücünü güneşten almaktadır) güneş-ışık tanrısı Apollo, Batman (korku ve sert mücadeleyi temsil eder) savaş tanrısı Ares, Wonder Woman (savaşçı bir Amazondur) savaşçı tanrıça Athena, Flash (hızlı koşmaktadır) haberci Hermes, Green Lantern (yüzüğüyle istediği silahı oluşturabilmektedir) silah demircisi Hephaistos, Plastik Man (sulu ve ciddiyetsiz biri) sarhoş tanrı Dionysos, Aquaman (Atlantis kralı) denizler tanrısı Poseidon…

Yine aynı yayınevinin kahramanlarından The Spectre “Wrath of God” olarak anılmakta olup, görevini bizzat tanrıdan almıştır. Zauriel ise cenneti bırakarak dünyaya iltica etmeyi tercih etmiş bir melektir aynı yayınevi çatısı altında.

Zagor’a ise Kızılderili Manitu sık sık yardıma gelmektedir. Kızılmaske zaten ölümsüz bir ruhtur ve kayalara kazılmış yüzüyle tanrısal bir varlıktır. Marvel Comics’in Captain Britain karakterini antik Briton tanrıları desteklemektedir.

Bunların dışında Thor, Herkül, Gılgamış, Samson, Odin gibi çizgi roman kahramanları da vardır ve bunlar bizatihi o tanrı veya yarı tanrıların kurgusal yeniden yorumlarıdır.
Son olarak bu kategoride bazı benzerliklerden dolayı dini karakterlerin isimlerine sahip kahramanlar dahil edilebilir: Cyclops, Angel, Angela, Shazam, Lilith, Azrael, Jericho, Judas…

6 -  Din icat etmek

Çizgi romanlarda sıkça başvurulan yöntemlerden biri farklı dini verilerden yola çıkarak farklı gezegen, uygarlık, boyut ve gelecek öngörülerinde dinler icat etmektir.
Bu din icat etmenin özünde yine sanatçı ve yayınevinin içinde var oldukları toplumun dininin esas alındığı değerler sistemi bulunmaktadır. Bunun karşısına da yamyamlıktan insan kurban etmeye, ibadet olarak cinsel ilişkiye girmekten din için savaşmanın da bulunduğu son derece geniş bir inanç spektrumu yer almaktadır. Metaforik olarak belirli bir dini sistemi yüceltmeyi amaçlayan bu uygulama aslında çoğunlukla aşırı dindar görüşe bir karşı duruş sergilemektedir. Bu yolla “laiklik” mesajı verildiği görülmektedir. Hemen her çizgi romanda yaratılan “sapkın” dinler üzerinden bireyin özgürlüğünü ön plana çıkaran bir mesaj çıkmaktadır.

Çoğunlukla dünya dışı varlıklara yönelim olsa da dünya üzerindeki ülkelere, kültürlere ve topluluklara zaman zaman dokunulduğu görülür. Çiftliklere kapanarak inançlarını gençlere empoze etmek isteyen intihar eğilimli kan içmeyi ve uyuşturucu kullanmayı teşvik eden, ölüleri diriltmeye kalkışan, insanların dini inançlarını sömürerek zengin olmak isteyen tarikat ve cemaatler yine bu kategoride kahramanların mücadele etmeleri gereken onaylanmayan kurumlardır.

Bilimkurgu, distopya, ütopya ve post-apokaliptik çizgi romanlarda ise tek tanrılı dinler yok sayılmaktadır çoğunlukla. Yerlerine yeni dinlerin icat edilmesi veya kısmi göndermelerle onlardan bahsedilmesi göze çarpmaktadır. Günümüze göndermeler yapan ve bugünün okuruna mesajlar verme kaygısı güden bu öykülerde kurgusal dinlerin işlevi bireyle-toplumun çıkarlarının çatışması olarak ortaya çıkmaktadır.   

7 – Dine eleştirel bakış, dönüştürme
Başta Fransız-Belçika çizgi roman ekolü olmak üzere hemen her ekolde dini eleştiren, sorgulayan, alay eden, yozlaştıran veya unsurlarını serbestçe kullanmayı tercih eden yapıtlara rastlanmaktadır.

Fransız-Belçika ekolünde ve Mangalarda sanatçıların kişisel seçimleri ön planda olduğundan ateizm başta olmak üzere hemen her tür görüş serbestçe işlenebilmektedir çizgi romanda.

Amerikan comics endüstrisinde ise durum daha karmaşıktır. 1954 yılında çizgi romana uygulanan sansürde dine ait hükümler uzun süre çizgi romanı kısıtlamış, bağımsız çizgi roman sanatçılarının dışında yer alan büyük yayınevleri ancak 1992 yılı itibariyle bu sansürün dışına çıkılabilmiştir.

Çizgi roman sansür kurulunun belirlediği maddeler arasında din ayrı bir başlık olarak ele alınmıştır. Buna göre:

DİN
1 - Her hangi bir din veya ırk grubunu alaya almak veya hücum etmek yasaktır.
2 - Her durumda, iyi kötüye üstün gelecek, suçlu cezalandırılacaktır.
3 - Aşırı cürüm sahneleri (işkence, aşırı bıçak, tabanca oyunları, fiziki acı, v.b. yasaktır)
4 - Tekrarı mümkün olmayanların dışında, silah gizleme yöntemleri gösterilmeyecektir.
5 - Bir suçlunun neden olduğu kanun uygulayıcı ve koruyucularının ölümüyle sonuçlanan öyküler özendirilmeyecektir. Ancak suçlunun bu alçakça eyleminin sonucunda kanun huzuruna getirilmesi ve cezalandırılması durumları, bu kuralın dışındadır.
6 - Çocuk kaçırma eylemi ayrıntılı gösterilmeyecek; suçlu bu eyleminden kazanç sağlayamayacak; sonuçta da mutlaka cezalandırılacaktır.
7 - Cürüm sözcüğü, derginin kapak adında ki diğer harflerden büyük olmayacağı gibi, hiçbir zaman bu sözcük tek başına kapakta yer alamayacaktır.
8 - Ad ve tamamlayıcı adda cürüm sözcüğünden mümkün olduğu kadar kaçınılacaktır.
Yazılı olmamakla birlikte sanatçıların resmedilen karelerde kilise ve haç gibi yapılarla ikonları kullanması zorunlu tutulmuştur.

1992 yılında kurulan Image Comics çatısı altında toplanan sanatçıların bu kuralların dışına çıkmasıyla başlayan süreç comics dünyasının dini unsurlarına bakış açısını da değiştirmiştir: Şeytanın kendisine peygamber seçmesini anlatan Spawn bunlardan biridir. Savage Dragon’da tanrıyla şeytanın saç saça baş başa kavga ederken çizilmesi bir diğeri. Wild C.A.T.S. adlı çizgi roman dizisi hikayesi ise kilisece ret edilen incillerden birinin üzerine temellendirilmiştir.    

Bağımsız sanatçıların çalışmalarında ise Jesus Hates Zombies, Battle Pope, Loaded Bible (Jesus vs Vampires) gibi çalışmalara rastlıyoruz.
Sansür kuruluna karşı çıkışın ardından büyük yayınevleri bu sürece katılarak comics endüstrisinin dini unsurları kullanımında farklı bakış açıları sunabilmelerine katkıda bulunmuştur. 

Kaynakça

-Cehenneme Övgü, Gündüz Vassaf, İletişim, 2007
-Dünya Mitolojisi, Donna Rosenberg, İmge Kitabevi, Ağustos 1998
-Epikten Romansa, Prof. Dr. Sencer Tonguç, İÜ Edb. Fak. Basımevi, 1988
-Gılgamış Destanı, Çev. Muzaffer Ramazanoğlu, Cumhuriyet, Kasım 1998
-Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Joseph Campbell, Çev. Sabri Gürses, Kabalcı, 2010
-Masalın Biçimbilimi, Vladimir Propp, Bilim/Felsefe/Sanat Yayınları, Çev. Mehmet Rifat – Sema Rifat, 1985
-Mitoloji, Ernest Granger, Çev. Nurullah Ataç, Cem Yayınevi, 1983
-Postmodern Kurtarıcılar, Veysel Atayman, Don Kişot, 2004
-Şeytanın Genel Tarihi, Gerald Messadié, Kabalcı, Çev. Işık Ergüden, 1998
-Süpermen Miti, Umberto Eco, Diacritics (Bahar 1972), İtalyancadan İngilizceye çev. Natalie Chilton, s.14-22’de yer alan yazı, The Role Of the Reader (Bloomington: Indiana University Press), s. 107-124 içinde yeniden yayınlanmıştır. (çeviri: Ahmet Gürata), Serüven Dergisi
-Yeryüzü Tanrıları, Liderler, Komutanlar ve Kahramanlar Psikolojisi, Prof. Dr. Rasim Adasal, Minnetoğlu Yayınları, 1979

3
Action Comics, 261. Sayı, Kapak, DC Comics, Şubat 1960
Asterix, Asterix’in Oğlu, 23. Sayfa, 4. Kare, Çev. Ömer Erduran, Remzi Yayınevi, Nisan 1998
Büyülü Rüzgar, 126. Sayı, Çev. İnci Aslıer, LAL Kitap, Mart 2013
Conan The King, 30. Sayı, 25. Sayfa, 3. Kare, Marvel Comics, Ekim 1985
Daredevil, vol. 1 296. Sayı, 29. Sayfa, 1. Kare, Marvel Comics, Ekim 1001
Dr. Voodoo, vol. 1, 1. Sayı, Marvel Comics, Kasım 2009 
Dr. Strange, vol. 1, 31. Sayı, 19-23, Marvel Comics, Temmuz 1991
Whiz Comics, 63. Sayı, Kapak, DC Comics, Mart 1945
Wonder Woman, 166. Sayı, 20. Sayfa, 2. Kare, DC Comics, Mart 2001
Wonder Woman, 166. Sayı, 10. Sayfa, 4. Kare, DC Comics, Mart 2001

4
Asterix, Kahin, Mehmet Aşçıoğlu, Remzi Kitabevi, 1997
Countdown To Adventure, DC Comics, 2008
Silver Surfer, vol. 1, 3. Sayı, Marvel Comics, 1968
Star Wars, Klon Savaşları, 5. Cilt, Hakan Buhurcu, JBC Yayıncılık, Haziran 2010
Zagor, Kristof Kolomb’un Sırrı, Efsanevi Zagor Maceraları: 1, Çev. Zeynep Akkuş, Maceraperest Çizgiler, 2001

5
Batman: Sword of Azrael, 1. Sayı, DC Comics, Eylül 1992
Incredible Hulk, 141. Sayı, Marvel Comics, Temmuz 1971
Judas, Tay Yayınları, 1979
Justice League of America, Pain of Gods, DC Comics, Kasım 2004
Lilith, Şeytanla Dörtnala, Çizgi Düşler, Ağustos 2013
The Eternals, Temmuz, Marvel Comics, 1977
The Spectre, DC Comics, 1994-1998
Paradise Lost, 1-3. Sayılar, DC Comics, 1998
Spawn, 9. Sayı, Image Comics, Mart 1993
Tales of Teen Titans, 43. Sayı, DC Comics, 1984
The Avengers, Lionheart of Avalon, 77-81. Sayılar, Marvel Comics, 2004
The Incredible Hercules, 126. Sayı, Marvel Comics, Şubat 2009
The X-Men, 1. Sayı, Marvel Comics, Ekim 1963
Thor, Sayı 450, Marvel Comics, Ağustos 1992
Zagor, Dünyanın Sonu, Klasik Maceralar Dizisi 72. Cilt, 347-355, Çev. Ay Barka, LAL Kitap, Temmuz 2012

6
Brendon, Emel Altan Ege, Çizgi Düşler, 2013

7
Battle Pope, Funk-O-Tron Publishing, 2000
Jesus Hates Zombies, Alterna Comics, Kasım 2007
Loaded Bible (Jesus vs Vampires), Image Comics, 2006
Savage Dragon, A Talk With God, Image Comics, Haziran 1997

Wild C.A.T.S., 1. Sayı, Image Comics, Ağustos 1992

Hiç yorum yok:

Linkler

Related Posts with Thumbnails